Phone Bill JAVA

Мога ли да видя от някъде входа за Test case #5 на задача Phone Bill , защото само той ми гърми, а не мога да открия причината.

Test case #5: Wrong Answer [0.1 s, 27.8 MB]
Your output (clipped)
0 additional messages for 0.00 levas
0 additional minutes for 0.

1 Like

Здравей :slight_smile:

Няма как да видиш теста. Това, което можеш да направиш е да споделиш решението си и да помислим къде може да има пропуск.

Пешо

Решението е споделно в първия ми пост. Или е видимо за мен, че за пръв път ползвам pastebin.

1 Like

Здравей,
Добавих едно = при третия if в твоя код и задачата минава.

Решение
import java.util.Scanner;
 
public class PhoneBill {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 
    Integer totalAmountOfMessages = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    Integer totalAmountOfMinutes = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 
    Double planTaxes = 12.00;
    Double minuteCost = 0.10;
    Double messagePrice = 0.06;
 
    Integer additionalMessage = 0;
    Integer additionalMinutes = 0;
    Double priceForAdditionalMessages;
    Double priceForAdditionalMinutes;
    Double additionalTaxesPaid;
    Double finalPrice;
 
    if (totalAmountOfMessages > 20 && totalAmountOfMinutes > 60) {
      additionalMessage = totalAmountOfMessages - 20;
      priceForAdditionalMessages = messagePrice * additionalMessage;
      System.out.printf("%d additional messages for %.2f levas%n", additionalMessage, priceForAdditionalMessages);
 
      additionalMinutes = totalAmountOfMinutes - 60;
      priceForAdditionalMinutes = minuteCost * additionalMinutes;
      System.out.printf("%d additional minutes for %.2f levas%n", additionalMinutes, priceForAdditionalMinutes);
 
      additionalTaxesPaid = ((additionalMessage * messagePrice + additionalMinutes * minuteCost) / 100) * 20;
      System.out.printf("%.2f additional taxes%n", additionalTaxesPaid);
 
      finalPrice = 12 + priceForAdditionalMessages + priceForAdditionalMinutes + additionalTaxesPaid;
      System.out.printf("%.2f total bill", finalPrice);
    } else if (totalAmountOfMessages > 20 && totalAmountOfMinutes < 60) {
 
      additionalMessage = totalAmountOfMessages - 20;
      priceForAdditionalMessages = messagePrice * additionalMessage;
      System.out.printf("%d additional messages for %.2f levas%n", additionalMessage, priceForAdditionalMessages);
      System.out.println("0 additional minutes for 0.00 levas");
 
 
      additionalTaxesPaid = ((additionalMessage * messagePrice) / 100) * 20;
      System.out.printf("%.2f additional taxes%n", additionalTaxesPaid);
 
      finalPrice = 12 + priceForAdditionalMessages + additionalTaxesPaid;
      System.out.printf("%.2f total bill", finalPrice);
    } else if (totalAmountOfMessages <= 20 && totalAmountOfMinutes > 60) {
 
      System.out.println("0 additional messages for 0.00 levas");
 
      additionalMinutes = totalAmountOfMinutes - 60;
      priceForAdditionalMinutes = minuteCost * additionalMinutes;
      System.out.printf("%d additional minutes for %.2f levas%n", additionalMinutes, priceForAdditionalMinutes);
 
 
      additionalTaxesPaid = ((additionalMinutes * minuteCost) / 100) * 20;
      System.out.printf("%.2f additional taxes%n", additionalTaxesPaid);
 
      finalPrice = 12 + +priceForAdditionalMinutes + additionalTaxesPaid;
      System.out.printf("%.2f total bill", finalPrice);
    } else {
      System.out.println("0 additional messages for 0.00 levas");
      System.out.println("0 additional minutes for 0.00 levas");
      System.out.println("0.00 additional taxes");
      System.out.println("12.00 total bill");
    }
 
  }
}
1 Like