JS: Calculate Complex Number

Хора, помощ

побърквам се не мога да разбера защо, но по някаква причина в кода 2 / 4 го смята като да е равно на 0.5 и не схващам. Пускам кода

let input = [
‘4’,
‘2’
];

let print = this.print || console.log;
let gets = this.gets || ((arr, index) => () => arr[index++])(input, 0);

let n = +gets();
let x = +gets();

let result = 1;
let factorial = 1;

for (let i = 1; i <= n; i++) {
factorial *= i;
print('this is the factorial= ’ + factorial)
print('this is i = ’ + i)
print('this is x = ’ + x)
result = factorial / Math.pow(x, i);
print(result);
}

Има някакъв проблем при втората итерация, за съжаление не схващам какъв е.

Привет,

Всеки път презаписваш result:
result = factorial / Math.pow(x, i);
вместо:
result = result + factorial / Math.pow(x, i); или
result += factorial / Math.pow(x, i); (кратък запис)

Освен това го принтираш вътре в цикъла.
Най-добре е да добавяш числата вътре в цикъла и да го принтираш извън цикъла.

За да го приеме Judge трябва да промениш да принтира 5 числа след десетичната запетая:
print(result);
на
print(result.toFixed(5));

Поздрави,
Чаво