C# preparation

Здравейте!

Кодът е от една от подготвителните задачи в Data Types and Variables , казва се Interest.
Решението работи и принтира зададените в Output стойности, но ми го дава като грешен отговор. Дали някой от вас разпознава проблема?

   string nInput = Console.ReadLine(); 

    int n = int.Parse(nInput);

    double interestFisrtYear = (n + ((n / 100) * 5));
    double interestSecondYear = (interestFisrtYear + ((interestFisrtYear / 100) * 5)); 
    double interestThirdYear = (interestSecondYear + ((interestSecondYear / 100) * 5));

    
    Math.Round(interestFisrtYear);  
    Math.Round(interestSecondYear);
    Math.Round(interestThirdYear);

    Console.WriteLine($"{interestFisrtYear:F2}");
    Console.WriteLine($"{interestSecondYear:F2}");
    Console.WriteLine($"{interestThirdYear:F2}");

смени int n = int.parse на double n = double parse и gg
даже няма нужда от math.round

1 Like

Аз също се досетих и проработи.
Много благодаря!

1 Like